BEAnts Algemene Voorwaarden

Definities

 1. BEAnts, gevestigd te Schaarbeek, België
 2. Klant: degene met wie BEAnts een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BEAnts en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens BEAnts.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die BEAnts hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten zials reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die BEAnts hanteert voor producten of diensten, op zijn website of die anderszinds kenbaar zijn gemaakt, kan BEAnts te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die BEAnts niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding, c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke bepaling.

Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Zolang de klant niet betaalt, mag BEAnts zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Indien na een periode van 3 dagen nog steeds geen betaling is ontvangen, heeft BEAnts het recht de bestelling van de klant op te zeggen.

Opzeggen bestelling

 1. De klant kan een geplaatste bestelling opzeggen indien deze nog niet verzonden is.
 2. Eventuele kosten die BEAnts al heeft gemaakt bij de verwerking van de bestelling (ontwaarden vooraf gefrankeerde verpakkingen, verpakkingskosten…) dienen door de klant betaald te worden en worden niet terugbetaald bij opzegging van de bestelling. De overige kosten worden wel terugbetaald.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Indien het product een mierenkolonie is, die in gezonde staat is toegekomen, moet deze ook in gezonde staat verkeren voor terugzending aanvaard is. De gezondheid van de kolonie zal beoordeeld worden op basis van beeldmateriaal en/of na ontvangst door BEAnts.
  • Het geen product is dat snel kan bederven zoals voedsel
  • Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygienische redenen
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:
  • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 3. De consument kan beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via belgium@gmail.com
 4. De consument is verplicht om het product binnen de 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan BEAnts, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de consument.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal BEAnts deze kosten binnen de 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan BEAnts heeft geretourneerd.

Retentierecht

 1. BEAnts kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van BEAnts heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan BEAnts.
 3. BEAnts is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. BEAnts blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van BEAnts op grond van wat voor met BEAnts gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan BEAnts zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszinds bezwaren.
 4. Indien BEAnts een beroep doet op zijn eigendomsvoorberhoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BEAnts het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Leveringen van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft BEAnts het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betalingen is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan BEAnts kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door BEAnts opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling van de klant door BEAnts is ontvangen.
 3. Bij bestellingen voor het weekend of een feestdag kunnen uitgesteld worden om de reistijd van de goederen te beperken
 4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij BEAnts niet binnen de 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemand kan leveren of partijen iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan BEAnts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of verpakkingen voorafgaand aan het vervoer te melden aan BEAnts, bij gebreke waarvan BEAnts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie geldt niet voor goederen verzonden zonder track and trace. Bij problemen kan een vergoeding overeengekomen worden. Dit is echter vrijblijvend voor BEAnts, zonder verplichtingen en zal door BEAnts bepaald worden in overleg met de klant.
 2. De garantie op producten is enkel van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeuglijke fabricage, constructie of materiaal. In geval van mierenkolonies is de garantie enkel van toepassing bij duidelijke schade aan de kolonie voor of binnen de 24u na het leveren van de kolonie.
 3. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van de ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van de overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Klachten

 1. De klant dient een door BEAnts geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BEAnts daar zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen de 24u na levering, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetaileerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat BEAnts in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekstellingen

 1. De klant dient ingebrekstellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BEAnts.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekstelling BEAnts ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakeljkheid klant

 1. Als BEAnts een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BEAnts verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid BEAnts

 1. BEAnts is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien BEAnts aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. BEAnts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren of tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van een overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BEAnts toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. BEAnts heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien BEAnts kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. Een tekortkoming van BEAnts in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan BEAnts worden toegerekend in een van de wil van BEAnts onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BEAnts kan worden verlangd.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BEAnts één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BEAnts er weer aan kan voldoen.
 3. BEAnts is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. BEAnts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BEAnts zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat BEAnts bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Laatst aangepast op 14/10/2020

0

Scroll naar top

Bedankt!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Benieuwd naar onze laatste ontwikkelingen, productupdates en nieuwe voorraad? Schrijf je nu in en geniet van exclusieve voordelen!